Álláspályázat

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

BVHSZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan (Kjt.20/B.§(3) bek.).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. augusztus 1.- 2022. július 30. között.

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint „A nemzeti köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. törvény, továbbá „A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló” 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 • Pályázati feltételek:

  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3.melléklete szerint:
  • a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
  • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  • a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,
  • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
  • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
  • motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
  • a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón, pdf formátumban.),
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
  • amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
  • a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2017. június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dévényi Csilla nyújt, a +36-1-585-8154-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (1134 Budapest, Huba utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: KJT-051504/02/2017, valamint a beosztás megnevezését: BVHSZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény­vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT – BVHSZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.